හොඳ හා නරක එක්බඳු නො වේ. ඔබ හොඳ දැයින් (නපුර) නවත්වන්න. එමඟින් ඔහු හා ඔබ අතර පැවැතුණු එදිරිවාදිකම ඉවත් වී ඔහු මිතුරකු වේ. මෙය (මේ සෙත) ඉවසිලිවන්තයින් විනා අන්‍යයෝ අත් කර නො ගනිති. තව ද, මනා වාසනාවන්තයෙකු මිස අන්‍යයෝ එය අත් කර නොගනිති. සාතාන්ගේ නපුරු යෝජනාවකින් ඔබව පෙලඹ වී නම්, ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න.... (අල්-කුර්ආනය 41:34-36)     අල් කුර්ආනයේ සහ දේව දුත මුහම්මද් නබි තුමන්ගේ ඉගැන්වීම් ඇතුලත් ඔබේ නව නිර්මාණයන් එළි දැක්වීමට (safras.m@ahsaic.org) වෙත එවන්න    
 • මේ දක්වා නරඹා ඇත
  Top Widgets For Websites
   
  Flag Counter
   
  නවක මුස්ලිම් විෂයමාලා "මගපෙන්වීම් පිටුව" down-lode කර ගැනීමට
  ...නවක මුස්ලිම් විෂයමාලා "මගපෙන්වීම් පිටුව" down-lode කර ගැනීමට
  ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට
  ඉස්ලාම් පිලිබඳ අවබෝධයකට රූපිත මග පෙන්වීමක්
  ...ඉස්ලාම් පිලිබඳ අවබෝධයකට රූපිත මග පෙන්වීමක්
  ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට
  නබි තුමාගේ ජීවිතය
  ...නබි තුමාගේ ජීවිතය
  ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට