හොඳ හා නරක එක්බඳු නො වේ. ඔබ හොඳ දැයින් (නපුර) නවත්වන්න. එමඟින් ඔහු හා ඔබ අතර පැවැතුණු එදිරිවාදිකම ඉවත් වී ඔහු මිතුරකු වේ. මෙය (මේ සෙත) ඉවසිලිවන්තයින් විනා අන්‍යයෝ අත් කර නො ගනිති. තව ද, මනා වාසනාවන්තයෙකු මිස අන්‍යයෝ එය අත් කර නොගනිති. සාතාන්ගේ නපුරු යෝජනාවකින් ඔබව පෙලඹ වී නම්, ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න.... (අල්-කුර්ආනය 41:34-36)     අල් කුර්ආනයේ සහ දේව දුත මුහම්මද් නබි තුමන්ගේ ඉගැන්වීම් ඇතුලත් ඔබේ නව නිර්මාණයන් එළි දැක්වීමට (safras.m@ahsaic.org) වෙත එවන්න    
  • මේ දක්වා නරඹා ඇත
    Top Widgets For Websites
     
    Flag Counter
     
    සවන්දීමට
    මේ දක්වා ඩවුන්ලෝඩ් කර ඇත ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට සවන් දීමට කොටසේ නම
    AIC 05 – පාරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය.
    AIC 04 – ඉස්ලාම් දහම කඩුවෙන් පතුරවනු ලැබුවේද ?
    AIC 01 – මුස්ලිම්වරුන් පිළිම වන්දනා නොකරන්නේ ඇයි ?