හොඳ හා නරක එක්බඳු නො වේ. ඔබ හොඳ දැයින් (නපුර) නවත්වන්න. එමඟින් ඔහු හා ඔබ අතර පැවැතුණු එදිරිවාදිකම ඉවත් වී ඔහු මිතුරකු වේ. මෙය (මේ සෙත) ඉවසිලිවන්තයින් විනා අන්‍යයෝ අත් කර නො ගනිති. තව ද, මනා වාසනාවන්තයෙකු මිස අන්‍යයෝ එය අත් කර නොගනිති. සාතාන්ගේ නපුරු යෝජනාවකින් ඔබව පෙලඹ වී නම්, ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න.... (අල්-කුර්ආනය 41:34-36)     අල් කුර්ආනයේ සහ දේව දුත මුහම්මද් නබි තුමන්ගේ ඉගැන්වීම් ඇතුලත් ඔබේ නව නිර්මාණයන් එළි දැක්වීමට (safras.m@ahsaic.org) වෙත එවන්න    
 • මේ දක්වා නරඹා ඇත
  Top Widgets For Websites
   
  Flag Counter
   
  සවන්දීමට
  මේ දක්වා ඩවුන්ලෝඩ් කර ඇත ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට සවන් දීමට කොටසේ නම
  AIC 18 – ආහාර පාන ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන් කවරේද
  AIC 14 – උම්රා වගකීම ඉටු කළ යුත්තේ කෙසේද
  AIC 16 – ස්නානය කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන් කුමක්ද
  AIC 15 – වැසිකිලි කැසිකිලි යාමේදී පිළිපැදිය යුතු කරුණු කාරණාවන්
  AIC 13 – උපවාසය
  AIC 08 – ප්‍රාණ ඝාතනය කළ හැකිද නොහැකිද
  AIC 12 – වුළු දෝවනය කරන්නේ කෙසේද
  AIC 10 – ඉස්ලාම් දහම තුල තිබෙන කාන්තා අයිතිවාසිකම් කවරේද
  AIC 07 – ඉස්ලාම් දහමට පිවිසෙන්නේ කෙසේද
  AIC 09 – මුස්ලිම්වරු "කාබා"වට වන්දින්නෝද?
  AIC 03 – ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද ?
  AIC 02 – මුස්ලිම් නොවන සහෝදර සහෝදරියන් සමගද යහපත් සබදතාවයන් පැවැත්විය යුතුයි.