හොඳ හා නරක එක්බඳු නො වේ. ඔබ හොඳ දැයින් (නපුර) නවත්වන්න. එමඟින් ඔහු හා ඔබ අතර පැවැතුණු එදිරිවාදිකම ඉවත් වී ඔහු මිතුරකු වේ. මෙය (මේ සෙත) ඉවසිලිවන්තයින් විනා අන්‍යයෝ අත් කර නො ගනිති. තව ද, මනා වාසනාවන්තයෙකු මිස අන්‍යයෝ එය අත් කර නොගනිති. සාතාන්ගේ නපුරු යෝජනාවකින් ඔබව පෙලඹ වී නම්, ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න.... (අල්-කුර්ආනය 41:34-36)     අල් කුර්ආනයේ සහ දේව දුත මුහම්මද් නබි තුමන්ගේ ඉගැන්වීම් ඇතුලත් ඔබේ නව නිර්මාණයන් එළි දැක්වීමට (safras.m@ahsaic.org) වෙත එවන්න    
 • මේ දක්වා නරඹා ඇත
  Top Widgets For Websites
   
  Flag Counter
   
  සවන්දීමට
  මේ දක්වා ඩවුන්ලෝඩ් කර ඇත ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට සවන් දීමට කොටසේ නම
  AIC 20 – මුස්ලිම් ඔබට සැමරිය හැකි උත්සව දිනයන් දෙක හා එදින දෙක ගත කල යුතු ආකාරය
  AIC 30 – අල් කුරෛෂ් පරිච්චේදය
  AIC 29 – අල් මාඌන් පරිච්චේදය
  AIC 28 – අල් කව්සර් පරිච්චේදය
  AIC 27 – අල් කාෆිරුන් පරිච්චේදය
  AIC 17 – මුස්ලිම් ඔබට අනුමත දේවල් කුමක්ද තහනම් දේවල් කුමක්ද
  AIC 26 – අන් නස්ර් පරිච්චේදය
  AIC 25 – අල් ලහබ් පරිච්චේදය
  AIC 24 – අල් ඉක්ලාස් පරිච්චේදය
  AIC 23 – අල් ෆලක් පරිච්චේදය
  AIC 22 – අන් නාස් පරිච්චේදය
  AIC 21 – අල් ෆාතිහා පරිච්චේදය