හොඳ හා නරක එක්බඳු නො වේ. ඔබ හොඳ දැයින් (නපුර) නවත්වන්න. එමඟින් ඔහු හා ඔබ අතර පැවැතුණු එදිරිවාදිකම ඉවත් වී ඔහු මිතුරකු වේ. මෙය (මේ සෙත) ඉවසිලිවන්තයින් විනා අන්‍යයෝ අත් කර නො ගනිති. තව ද, මනා වාසනාවන්තයෙකු මිස අන්‍යයෝ එය අත් කර නොගනිති. සාතාන්ගේ නපුරු යෝජනාවකින් ඔබව පෙලඹ වී නම්, ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න.... (අල්-කුර්ආනය 41:34-36)     අල් කුර්ආනයේ සහ දේව දුත මුහම්මද් නබි තුමන්ගේ ඉගැන්වීම් ඇතුලත් ඔබේ නව නිර්මාණයන් එළි දැක්වීමට (safras.m@ahsaic.org) වෙත එවන්න    
 • මේ දක්වා නරඹා ඇත
  Top Widgets For Websites
   
  Flag Counter
   
  ශුද්ධ වූ අල්කුරානයේ (30) වන වෙළුමෙහි පරිවර්තනය
  ...ශුද්ධ වූ අල්කුරානයේ (30) වන වෙළුමෙහි පරිවර්තනය
  ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට
  පාරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ සිංහළ පරිවර්තනය
  ... අල් බකරා පරිච්චේදය ((01 අලීෆ් ලාම් මීම් (02) මෙය (අල්ලාහ්ගේ) ධර්ම ග්‍රන්ථය වේ. එහි කිසිදු සැකයක් නැත. ( අල්ලාහ් කෙරෙහි) බිය බැතිකම ඇත්තාවූ අය‍ට යහමග පෙන්වන්නකි))
  ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට