හොඳ හා නරක එක්බඳු නො වේ. ඔබ හොඳ දැයින් (නපුර) නවත්වන්න. එමඟින් ඔහු හා ඔබ අතර පැවැතුණු එදිරිවාදිකම ඉවත් වී ඔහු මිතුරකු වේ. මෙය (මේ සෙත) ඉවසිලිවන්තයින් විනා අන්‍යයෝ අත් කර නො ගනිති. තව ද, මනා වාසනාවන්තයෙකු මිස අන්‍යයෝ එය අත් කර නොගනිති. සාතාන්ගේ නපුරු යෝජනාවකින් ඔබව පෙලඹ වී නම්, ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න.... (අල්-කුර්ආනය 41:34-36)     අල් කුර්ආනයේ සහ දේව දුත මුහම්මද් නබි තුමන්ගේ ඉගැන්වීම් ඇතුලත් ඔබේ නව නිර්මාණයන් එළි දැක්වීමට (safras.m@ahsaic.org) වෙත එවන්න    
 • මේ දක්වා නරඹා ඇත
  Top Widgets For Websites
   
  Flag Counter
   
  ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් - අර්ථ විවරණය
  ...අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්(සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්)තුමාණන් ප‍්‍රකාශ කළ බව අබ්දුල්ලාහ් බින් උමර්(රළියල්ලාහු අන්හු)විසින් වාර්තා කරයි. ”ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් මුහම්මදුර් රසූලුල්ලාහ් (නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙක් නැත. මුහම්මද් තුමා අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් වේ) යන්නෙන් සාක්ෂි දරමින් සලාතය ඉටු කර සකාත් (දුගි බද්ද)ද දෙනතුරු ජනතාව සමග සටන් කරන ලෙස මට නියෝග ලැබී ඇත. ඔවූහු එසේ කරන
  ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට
  අවසාන දිනය
  ...නියත වශයෙන්ම ඊමාන් (විශ්වාස කිරීමෙහි) මුලික අංගයන් හයකි මෙයින් අවසාන දිනය ගැන විශ්වාස කිරීම මෙම දින පිළිබදව අල් කුර්ආනය මගින් හා මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ සුන්්නාහ් (මග) මගින් සනාථ කර ඇති දේ විශ්වාස කරනතුරු යමෙකු මුඃමින් (විශ්වාස වන්තයෙකු නොවන්නේය)
  ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට