හොඳ හා නරක එක්බඳු නො වේ. ඔබ හොඳ දැයින් (නපුර) නවත්වන්න. එමඟින් ඔහු හා ඔබ අතර පැවැතුණු එදිරිවාදිකම ඉවත් වී ඔහු මිතුරකු වේ. මෙය (මේ සෙත) ඉවසිලිවන්තයින් විනා අන්‍යයෝ අත් කර නො ගනිති. තව ද, මනා වාසනාවන්තයෙකු මිස අන්‍යයෝ එය අත් කර නොගනිති. සාතාන්ගේ නපුරු යෝජනාවකින් ඔබව පෙලඹ වී නම්, ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න.... (අල්-කුර්ආනය 41:34-36)     අල් කුර්ආනයේ සහ දේව දුත මුහම්මද් නබි තුමන්ගේ ඉගැන්වීම් ඇතුලත් ඔබේ නව නිර්මාණයන් එළි දැක්වීමට (safras.m@ahsaic.org) වෙත එවන්න    
 • මේ දක්වා නරඹා ඇත
  Top Widgets For Websites
   
  Flag Counter
   
  සියලුම ක්‍රියා කලාපයන් චේතනාව අනුව නිශ්චය කරනු ලැබේ
  ...එක් එක් පුද්ගලයා තමා සිතු දේවල ප්‍රතිඵලය හිමි >>>
  අමතර
  ?මුස්ලිම්වරු කඃබාව නැමැති මක්කමේ පිහිටි දේවස්ථානයට වදිනවාද
  ...
  අමතර
  (තව්හීද් - تَوْحِيْدٌ )
  ...www.sinhalaislamgate.com
  අමතර
  ආගම් තුල “අනාගත වක්තෘවරුන්” පිලිබදව අනාවැකි.
  ...www.sinhalaislamgate.com
  අමතර
  හිසේ කැක්කුම යනු කුමක්ද
  ...www.sinhalaislamgate.com
  අමතර
  අල් අහ්සා ඉස්ලාමිය ආයතනය (සිංහළ) දැනුම් මිනුම් තරඟය - 2015 සඳහා ඉදිරිපත් වීමට තිබිය යුතු සුදුසුකම්
  ...al ahsa Islamic center sinhala section
  අමතර