හොඳ හා නරක එක්බඳු නො වේ. ඔබ හොඳ දැයින් (නපුර) නවත්වන්න. එමඟින් ඔහු හා ඔබ අතර පැවැතුණු එදිරිවාදිකම ඉවත් වී ඔහු මිතුරකු වේ. මෙය (මේ සෙත) ඉවසිලිවන්තයින් විනා අන්‍යයෝ අත් කර නො ගනිති. තව ද, මනා වාසනාවන්තයෙකු මිස අන්‍යයෝ එය අත් කර නොගනිති. සාතාන්ගේ නපුරු යෝජනාවකින් ඔබව පෙලඹ වී නම්, ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න.... (අල්-කුර්ආනය 41:34-36)     අල් කුර්ආනයේ සහ දේව දුත මුහම්මද් නබි තුමන්ගේ ඉගැන්වීම් ඇතුලත් ඔබේ නව නිර්මාණයන් එළි දැක්වීමට (safras.m@ahsaic.org) වෙත එවන්න    
 • මේ දක්වා නරඹා ඇත
  Top Widgets For Websites
   
  Flag Counter
   
  යකඩ පිළිබඳ අභිරහස
  ...
  අමතර
  සෑම ජීවීන්ම මරණය නැමැති සාගරය තරණය කල යුත්තෝමය
  ...
  අමතර
  භූගත ජලය – බුද්ධිමත් විමසුමක්
  ...“ අපි අහසින් ජලය පහල කළෙමු අපි එය පොළවෙහි තැන්පත් කළෙමු”.
  අමතර
  සංවේදී සම සහ අපාගින්න
  ...“ඇත්තෙන්ම අපගේ ආයාවන් ප්‍රතික්‍ෂේප කළ ඔවුන් අපි (අපා) ගින්නෙහි ඇතුළු කරවන්නෙමු
  අමතර
  මී පැණි හා එහි ඖෂධ ගුණය
  ...දිවත් සිතත් කුල්මත් කරවන" මී පැණි".....
  අමතර
  දෙවියන්ගේ මැවීම් – ජින්වරු
  ... ... ජින් ආරූඪ වූ පුද්ගලයා
  අමතර