හොඳ හා නරක එක්බඳු නො වේ. ඔබ හොඳ දැයින් (නපුර) නවත්වන්න. එමඟින් ඔහු හා ඔබ අතර පැවැතුණු එදිරිවාදිකම ඉවත් වී ඔහු මිතුරකු වේ. මෙය (මේ සෙත) ඉවසිලිවන්තයින් විනා අන්‍යයෝ අත් කර නො ගනිති. තව ද, මනා වාසනාවන්තයෙකු මිස අන්‍යයෝ එය අත් කර නොගනිති. සාතාන්ගේ නපුරු යෝජනාවකින් ඔබව පෙලඹ වී නම්, ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න.... (අල්-කුර්ආනය 41:34-36)     අල් කුර්ආනයේ සහ දේව දුත මුහම්මද් නබි තුමන්ගේ ඉගැන්වීම් ඇතුලත් ඔබේ නව නිර්මාණයන් එළි දැක්වීමට (safras.m@ahsaic.org) වෙත එවන්න    
 • මේ දක්වා නරඹා ඇත
  Top Widgets For Websites
   
  Flag Counter
   
  මලාඉකාවරුන් ගැන විශ්වාස කිරීම *****
  අල්ලාහ් ගැන විශ්වාස කිරීම
  හජ්
  ස(z)කාත්
  සව්ම් (උපවාස ශීලය) ****
  සලාතය (මුස්ලිම්වරයෙකු දෛනිකව 5 වතාවක් කළ යුතු අනිවාර්ය වගකීම) ****
  මුහම්මද් අර් රසූල් අල්ලාහ් යන වාක්‍යයහි අර්ථය ****
  "ලා ඉලාහ ඉල්ලා අල්ලාහ් "යන වාක්‍යයහි අර්ථය