හොඳ හා නරක එක්බඳු නො වේ. ඔබ හොඳ දැයින් (නපුර) නවත්වන්න. එමඟින් ඔහු හා ඔබ අතර පැවැතුණු එදිරිවාදිකම ඉවත් වී ඔහු මිතුරකු වේ. මෙය (මේ සෙත) ඉවසිලිවන්තයින් විනා අන්‍යයෝ අත් කර නො ගනිති. තව ද, මනා වාසනාවන්තයෙකු මිස අන්‍යයෝ එය අත් කර නොගනිති. සාතාන්ගේ නපුරු යෝජනාවකින් ඔබව පෙලඹ වී නම්, ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න.... (අල්-කුර්ආනය 41:34-36)     අල් කුර්ආනයේ සහ දේව දුත මුහම්මද් නබි තුමන්ගේ ඉගැන්වීම් ඇතුලත් ඔබේ නව නිර්මාණයන් එළි දැක්වීමට (safras.m@ahsaic.org) වෙත එවන්න    
 • මේ දක්වා නරඹා ඇත
  Top Widgets For Websites
   
  Flag Counter
   
  "තයම්මම්" නොහොත් පිරිසිදු වැලි භාවිතා කර සුළු කිල්ලෙන් ඉවත් වීමේ ක්‍රමය ****
  සලාතය කළ යුත්තේ කෙසේද ? (සිංහල භාෂාවෙන් - HD) how to pray salah sinhala
  "වුළු" නොහොත් ජලය භාවිතා කර සුළු කිල්ලෙන් ඉවත් වීමේ ක්‍රමය ****
  උම්රා වන්දනාවක නිරත වෙන්නට යන ඔබට සමහර උපදෙස් ****
  පිවිතුරු දානය ****
  දෛවය ගැන විශ්වාස කිරීම *****
  විනිශ්ච දිනය ගැන විශ්වාස කිරීම *****
  දේව ශාස්තෘවරුන් ගැන විශ්වාස කිරීම *****
  දේව ග්‍රන්ථ ගැන විශ්වාස කිරීම *****